Editoriál

Toto vydanie MESTSKÝCH NOVÍN by sme mohli nazvať „infraštruktúrnym“. Vyplýva to už aj z rokovania zastupiteľstva: zaoberalo sa celým radom konkrétnych rozvojových zámerov. Od „kruháča“ na Košútoch cez východný mestský okruh, zasahujúci celé mesto, až po hokejovú tréningovú halu na Podháji. Preto aj MN prinášajú názory a argumenty o týchto strategických akciách. No aj v mestských častiach nájdete mnoho aktualít, čo sa robí v každej mestskej časti pre občanov, a k tomu dostali priestor aj názory občanov. S a m o z r e j m e , n e c h ý b a kultúrna a mimoriadne bohatá športová ponuka a informácie z blízkych Vrútok. 

Mgr. Martin Kalnický

Mestské noviny

Vydáva MESTSKÉ NOVINY, s.r.o., D. Michaelliho 3933/4, 036 01, Martin, IČO: 50732439 • Redakcia: D. Michaelliho 3933/4, Martin
T: 0948 952 125 • E: redakcia@mestskenoviny.sk • W: www.mestskenoviny.sk • Dvojtýždenník • Náklad: 25 000
Nepredajné, distribúcia do schránok bezplatne • ISSN: 2454-0390 • EV 5494/17